Geniet van de mooie omgeving en natuur langs de Kromme Rijn vanaf de Krommerijnder.
ARTIKEL 1. Definities en toepasselijkheid 1. SBK: Stichting Beheer Krommerijnder, gevestigd te Wijk bij Duurstede en ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 58900926. 2. VVV-KRS: VVV-Krommerijnstreek gevestigd te Wijk bij Duurstede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40476380. 3. Aanbieder: SBK is de aanbiedende partij in het boekingsproces. 4. VVV-KRS: de partij die namens de aanbieder het boekingsproces faciliteert. 5. Consument: degene die een vaart bij de VVV-KRS boekt en derhalve een overeenkomst met SBK is aangegaan. 6. Vaaractiviteit: de vaart die Aanbieder faciliteert en waaraan Consument deelneemt. 7. Vastlegging: schriftelijk via ticket, brief of email. 8. Indien één of meerdere bepalingen uit de onderhavige voorwaarden vernietigd worden of nietig zijn, dan doet dat niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen. ARTIKEL 2. Vastlegging en aanbiedingen 1. Vastlegging van VVV-KRS zijn gedagtekend en gelden ingaande die dag gedurende zeven dagen, tenzij in het aanbod schriftelijk anders is aangegeven. 2. Consument staat in voor de juistheid en volledigheid van aan VVV-KRS verstrekte gegevens, waarop SBK haar aanbieding baseert. 3. Aanbiedingen gelden niet voor toekomstige opdrachten. 4. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, aanbiedingen of publicaties binden SBK niet. ARTIKEL 3. Kosten Prijzen en bedragen vermeld in de vastlegging en op de website zijn in Euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De dienst die SBK levert is vrijgesteld van BTW. ARTIKEL 4. Overeenkomst 1. De overeenkomst wordt definitief nadat Consument het aanbod van SBK heeft geaccepteerd door betaling van het verschuldigde bedrag. 2. Een (groeps-)aanvraag wordt pas definitief als (deze is bevestigd middels een offerte met een betaalverzoek en) de betaling is ontvangen. 3. De uitvoering van de vaartovereenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Consument. Derden kunnen aan de inhoud van de aangeboden vaart geen rechten ontlenen. 4. Consument is, behoudens verplichtingen die de wet haar oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. 5. Wanneer bij een vaaractiviteit aanvullende voorwaarden gelden, wordt dit vermeld op de bevestiging van de aanvraag. ARTIKEL 5. De vaaractiviteit 1. Deelname aan een vaaractiviteit geschiedt op eigen risico. Consument die (namens een groep) een vaaractiviteit reserveert, wordt geacht de overige groepsleden hiervan op de hoogte te brengen. 2. Aanbieder zal zich inspannen de vaaractiviteit uit te voeren volgens het verstrekte tijdsschema en volgens de overeengekomen planning. 3. Bij opstapvaarten wordt gevaren conform het tijdsschema. Indien Consument later arriveert is het niet meer mogelijk om aan de vaart deel te nemen en is het ticket niet meer geldig. 4. Indien bij een groepsvaart later dan het afgesproken tijdstip voor de start van de vaaractiviteit wordt gearriveerd, kan alleen na overleg de afgesproken eindtijd worden doorgeschoven. ARTIKEL 6. Facturatie en betaling 1. Een bevestiging van een reserveringsaanvraag is zeven dagen geldig. Indien na zeven dagen geen reactie is ontvangen, vervalt de reserveringsaanvraag. De vastlegging wordt door Consument geaccepteerd door betaling van het verschuldigde bedrag. 2. Alleen volledige betalingen, verricht door overmaking op de ten name van VVV-KRS gestelde bankrekening, dan wel betaling van pintransacties, leiden tot kwijting van Consument. ARTIKEL 7. Annulering of wijziging van de vaarovereenkomst 1. Aanbieder is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in het programma of de vaaractiviteit te annuleren vanwege redenen in de bedrijfsvoering of omwille van derden die bij de uitvoering van de vaaractiviteit zijn betrokken. Bij wijziging of annulering wordt Consument daarvan direct op de hoogte stellen. 2. Bij annulering of wijziging zoals beschreven in het eerste lid van dit artikel, is VVV-KRS gehouden eventueel reeds betaalde bedragen te restitueren aan Consument. Dit geldt slechts voor zover Aanbieder geen gelijkwaardig programma kan aanbieden aan Consument. ARTIKEL 8. Annulering of wijziging door consument 1. Het annuleren van of een verzoek tot wijziging van een vaaractiviteit door Consument dient schriftelijk te geschieden. De datum van ontvangst van dit schriftelijk verzoek heet te gelden als de annulerings- c.q. wijzigingsdatum. 2. In geval van annulering of wijziging door Consument kunnen de volgende kosten in rekening worden gebracht, zulks ter beoordeling van de aanbieder: Bij opstapvaart: administratiekosten € 3,50 Bij groepsvaart: administratiekosten € 15,00 In beide gevallen wordt eerst geprobeerd de vaaractiviteit in overleg naar een andere datum te verzetten. ARTIKEL 9. Schade en aansprakelijkheid 1. Aanbieder en VVV-KRS kunnen niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten hun macht ligt en aldus niet aan hun doen of laten kan worden toegerekend; b. enige daad of nalatigheid van Consument. 2. Aanbieder en VVV-KRS zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Aanbieder en VVV-KRS zijn uitgegaan van door Consument verstrekte informatie. 3. Aanbieder en VVV-KRS zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolgde van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal bij een vaaractiviteit. 4. Bij schade aangebracht door Consument aan materialen van Aanbieder, is Consument hiervoor aansprakelijk jegens Aanbieder. De schadeafhandeling wordt tussen Aanbieder en VVV-KRS enerzijds en Consument anderzijds afgehandeld. 5. Noch VVV-KRS zelf, noch hen die daar werkzaam zijn en haar hulppersonen zijn jegens Consument aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade. ARTIKEL 11. Opschorting en ontbinding Aanbieder is gerechtigd de uitvoering van de vastleggingsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien: 1. Aanbieder bij het uitvoeren van de overeenkomst dreigt te worden blootgesteld aan gevaarlijke situaties; 2. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waaronder de overeenkomst dient te worden uitgevoerd niet voldoe(t)(n) aan de daaraan door de wet gestelde eisen. ARTIKEL 12. Overmacht 1. Bij overmacht aan de zijde van één der partijen heeft Aanbieder het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens Consument voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 2. Als omstandigheden waaronder sprake is van overmacht aan de zijde van Aanbieder en VVV-KRS zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van VVV-KRS en Aanbieder of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen. ARTIKEL 13. Reclames 1. Reclames over door Aanbieder geleverde diensten dienen binnen acht dagen na de vaart schriftelijk via VVV-KRS te worden ingediend. 2. Reclames ter zake van de vastlegging dienen binnen acht dagen na vastleggingsdatum schriftelijk ter kennis van VVV-KRS te zijn gebracht. Na het verstrijken van die termijn, wordt Consument geacht de vastlegging te hebben aanvaard. ARTIKEL 14. Toepasselijk recht en forumkeuze 1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. 2. Bij een geschil over een overeenkomst zullen partijen trachten dit in goed overleg op te lossen. 3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van vestigingsplaats van Aanbieder en VVV-KRS.
Email Krommerijnder: info@krommerijnder.nl Email VVV: info@vvvkrommerijnstreek.nl Telefoon VVV: 0343-575995
Email Krommerijnder: info@krommerijnder.nl Email VVV: info@vvvkrommerijnstreek.nl Telefoon VVV: 0343-575995
ARTIKEL 1. Definities en toepasselijkheid 1. SBK: Stichting Beheer Krommerijnder, gevestigd te Wijk bij Duurstede en ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 58900926. 2. VVV-KRS: VVV-Krommerijnstreek gevestigd te Wijk bij Duurstede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40476380. 3. Aanbieder: SBK is de aanbiedende partij in het boekingsproces. 4. VVV-KRS: de partij die namens de aanbieder het boekingsproces faciliteert. 5. Consument: degene die een vaart bij de VVV-KRS boekt en derhalve een overeenkomst met SBK is aangegaan. 6. Vaaractiviteit: de vaart die Aanbieder faciliteert en waaraan Consument deelneemt. 7. Vastlegging: schriftelijk via ticket, brief of email. 8. Indien één of meerdere bepalingen uit de onderhavige voorwaarden vernietigd worden of nietig zijn, dan doet dat niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen. ARTIKEL 2. Vastlegging en aanbiedingen 1. Vastlegging van VVV-KRS zijn gedagtekend en gelden ingaande die dag gedurende zeven dagen, tenzij in het aanbod schriftelijk anders is aangegeven. 2. Consument staat in voor de juistheid en volledigheid van aan VVV- KRS verstrekte gegevens, waarop SBK haar aanbieding baseert. 3. Aanbiedingen gelden niet voor toekomstige opdrachten. 4. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, aanbiedingen of publicaties binden SBK niet. ARTIKEL 3. Kosten Prijzen en bedragen vermeld in de vastlegging en op de website zijn in Euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De dienst die SBK levert is vrijgesteld van BTW. ARTIKEL 4. Overeenkomst 1. De overeenkomst wordt definitief nadat Consument het aanbod van SBK heeft geaccepteerd door betaling van het verschuldigde bedrag. 2. Een (groeps-)aanvraag wordt pas definitief als (deze is bevestigd middels een offerte met een betaalverzoek en) de betaling is ontvangen. 3. De uitvoering van de vaartovereenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Consument. Derden kunnen aan de inhoud van de aangeboden vaart geen rechten ontlenen. 4. Consument is, behoudens verplichtingen die de wet haar oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. 5. Wanneer bij een vaaractiviteit aanvullende voorwaarden gelden, wordt dit vermeld op de bevestiging van de aanvraag. ARTIKEL 5. De vaaractiviteit 1. Deelname aan een vaaractiviteit geschiedt op eigen risico. Consument die (namens een groep) een vaaractiviteit reserveert, wordt geacht de overige groepsleden hiervan op de hoogte te brengen. 2. Aanbieder zal zich inspannen de vaaractiviteit uit te voeren volgens het verstrekte tijdsschema en volgens de overeengekomen planning. 3. Bij opstapvaarten wordt gevaren conform het tijdsschema. Indien Consument later arriveert is het niet meer mogelijk om aan de vaart deel te nemen en is het ticket niet meer geldig. 4. Indien bij een groepsvaart later dan het afgesproken tijdstip voor de start van de vaaractiviteit wordt gearriveerd, kan alleen na overleg de afgesproken eindtijd worden doorgeschoven. ARTIKEL 6. Facturatie en betaling 1. Een bevestiging van een reserveringsaanvraag is zeven dagen geldig. Indien na zeven dagen geen reactie is ontvangen, vervalt de reserveringsaanvraag. De vastlegging wordt door Consument geaccepteerd door betaling van het verschuldigde bedrag. 2. Alleen volledige betalingen, verricht door overmaking op de ten name van VVV-KRS gestelde bankrekening, dan wel betaling van pintransacties, leiden tot kwijting van Consument. ARTIKEL 7. Annulering of wijziging van de vaarovereenkomst 1. Aanbieder is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in het programma of de vaaractiviteit te annuleren vanwege redenen in de bedrijfsvoering of omwille van derden die bij de uitvoering van de vaaractiviteit zijn betrokken. Bij wijziging of annulering wordt Consument daarvan direct op de hoogte stellen. 2. Bij annulering of wijziging zoals beschreven in het eerste lid van dit artikel, is VVV-KRS gehouden eventueel reeds betaalde bedragen te restitueren aan Consument. Dit geldt slechts voor zover Aanbieder geen gelijkwaardig programma kan aanbieden aan Consument. ARTIKEL 8. Annulering of wijziging door consument 1. Het annuleren van of een verzoek tot wijziging van een vaaractiviteit door Consument dient schriftelijk te geschieden. De datum van ontvangst van dit schriftelijk verzoek heet te gelden als de annulerings- c.q. wijzigingsdatum. 2. In geval van annulering of wijziging door Consument kunnen de volgende kosten in rekening worden gebracht, zulks ter beoordeling van de aanbieder: Bij opstapvaart: administratiekosten € 3,50 Bij groepsvaart: administratiekosten € 15,00 In beide gevallen wordt eerst geprobeerd de vaaractiviteit in overleg naar een andere datum te verzetten. ARTIKEL 9. Schade en aansprakelijkheid 1. Aanbieder en VVV-KRS kunnen niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten hun macht ligt en aldus niet aan hun doen of laten kan worden toegerekend; b. enige daad of nalatigheid van Consument. 2. Aanbieder en VVV-KRS zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Aanbieder en VVV-KRS zijn uitgegaan van door Consument verstrekte informatie. 3. Aanbieder en VVV-KRS zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolgde van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal bij een vaaractiviteit. 4. Bij schade aangebracht door Consument aan materialen van Aanbieder, is Consument hiervoor aansprakelijk jegens Aanbieder. De schadeafhandeling wordt tussen Aanbieder en VVV-KRS enerzijds en Consument anderzijds afgehandeld. 5. Noch VVV-KRS zelf, noch hen die daar werkzaam zijn en haar hulppersonen zijn jegens Consument aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade. ARTIKEL 11. Opschorting en ontbinding Aanbieder is gerechtigd de uitvoering van de vastleggingsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien: 1. Aanbieder bij het uitvoeren van de overeenkomst dreigt te worden blootgesteld aan gevaarlijke situaties; 2. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waaronder de overeenkomst dient te worden uitgevoerd niet voldoe(t)(n) aan de daaraan door de wet gestelde eisen. ARTIKEL 12. Overmacht 1. Bij overmacht aan de zijde van één der partijen heeft Aanbieder het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens Consument voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 2. Als omstandigheden waaronder sprake is van overmacht aan de zijde van Aanbieder en VVV-KRS zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van VVV-KRS en Aanbieder of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen. ARTIKEL 13. Reclames 1. Reclames over door Aanbieder geleverde diensten dienen binnen acht dagen na de vaart schriftelijk via VVV-KRS te worden ingediend. 2. Reclames ter zake van de vastlegging dienen binnen acht dagen na vastleggingsdatum schriftelijk ter kennis van VVV-KRS te zijn gebracht. Na het verstrijken van die termijn, wordt Consument geacht de vastlegging te hebben aanvaard. ARTIKEL 14. Toepasselijk recht en forumkeuze 1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. 2. Bij een geschil over een overeenkomst zullen partijen trachten dit in goed overleg op te lossen. 3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van vestigingsplaats van Aanbieder en VVV-KRS.