Geniet van de mooie omgeving en natuur langs de Kromme Rijn vanaf de Krommerijnder.
Jaarverslag 2023 1. Inleiding De Krommerijnder is een trekschuit die een grote invloed heeft gehad op de culturele, sociale en economische ontwikkeling van het Kromme Rijngebied. Eeuwenlang heeft de schuit het vervoer verzorgd van mensen en goederen over de Kromme Rijn van Wijk bij Duurstede naar Utrecht en terug. Tussen 1930 en 1935 verdween de schuit uit het rivierbeeld. In die tijd werd het vervoer overgenomen door vrachtwagens. Deze waren sneller en flexibeler inzetbaar. De Stichting Wijkse Projecten heeft in 2010 het initiatief genomen deze schuit opnieuw te bouwen. Op 19 juli 2013 werd de replica Krommerijnder officieel in gebruik genomen en op 30 november van dat jaar overgedragen aan de Stichting Beheer Krommerijnder, die sindsdien de exploitatie realiseert. De organisatie en uitvoering van activiteiten, het varen en onderhouden van de schuit en het besturen van de Stichting Beheer Krommerijnder is geheel in handen van een enthousiast team van vrijwilligers. Met ingang van dit jaar, van begin april tot eind oktober, vaart de Krommerijnder volgens het nieuwe rooster elke zaterdag om 13.30 uur van Wijk bij Duurstede naar Cothen en terug met maximaal 12 passagiers. In het vaarseizoen 2023 waren de zogenoemde kaartjes- of opstapvaarten op zaterdag te boeken en de groepsvaarten op de zondag en doordeweekse dagen. Op speciaal verzoek kunnen groepsvaarten ook een exclusief thematisch karakter hebben. Gedurende de ongeveer drie uur durende tocht, inclusief een korte stop in Cothen, kunnen de passagiers van de prachtige natuur en cultuur langs de oevers van de Kromme Rijn genieten. Sinds 2017 worden er in overleg en met toestemming van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden per seizoen enkele zogenoemde Utrechtvaarten georganiseerd. Daarbij wordt in goed overleg met HDSR de planning aangepast aan het maaischema van het waterschap. 2. Van het bestuur Het bestuur van de Stichting Beheer Krommerijnder werd in 2023 gevormd door Alice Deinum-Teekman (secretaris/communicatie), Arie Kauffman (voorzitter), Dick Velders (schipperscoördinator), Joop van Os (technische zaken), Happy Just de la Paisières (penningmeester tot 2—8-2023) Jan Groot (penningmeester tot 11-11-2023), Herman Steijger (penningmeester per 11-11-2023) en Maarten de Wit (vaartencoördinator, beheer website per 2-8-2023) na zeven jaar als adviseur het bestuur te hebben ondersteund op het gebied van schipperscoördinatie, technisch onderhoud, website en communicatie. Het bestuur kwam in 2023 10 keer in vergadering bijeen. Vaste onderwerpen in de vergaderingen waren de continuïteit van het beheer, financiën, onderhoud op korte-, midden- en lange termijn, de inhoud van schippersbijeenkomsten (incl. bijscholing EHBO en reanimatie), de communicatie en de winterstalling 2023/2024. In de eerste maanden van het jaar was vooral de herstart van een volledig seizoen en daarmee samenhangende (on)mogelijkheden van een zo volledig mogelijk vaarprogramma het belangrijkste agendapunt. Het jaar begon met een prima bezochte nieuwjaarsreceptie c/q vergadering op 6 januari in ‘t Molentje in Cothen. Jammer was wel dat geen van de eveneens uitgenodigde ‘Vrienden Van de Krommerijnder’ op onze uitnodiging was ingegaan. Desalniettemin werd het een heel gezellige en informatieve bijeenkomst. De volgende samenkomst was de EHBO/reanimatie-ochtend op 18 februari bij AEGIR-Marine. De training door de EHBO-docenten uit Cothen verliep zoals we dat gewend zijn. Er waren 17 deelnemende schippers, waaronder Henk Muis. Nauwelijks tien dagen later ontvingen we het schokkende bericht dat Henk geheel onverwacht was overleden. De laatste schippersbijeenkomst die we in 2023 hebben georganiseerd was op 17 november. Deze jubileumavond ter gelegenheid van ‘tien jaar Krommerijnder in de vaart’ vond plaats in ‘De Ark’, de kantineruimte van watersportvereniging Rijn & Lek en werd heel goed bezocht. Er waren in totaal 28 aanwezigen. Naast bijna alle actieve schippers waren er oudschippers, een oud-bestuurslid en verschillende bouwers van het eerste uur. Het was erg leuk om elkaar weer te zien en te spreken. Maarten de Wit had een leuke Krommerijnderkennis-quiz gemaakt en Bert Stuart zorgde voor de muzikale omlijsting. Bert had zelfs een speciaal, afsluitend meezinglied gemaakt op de wijs van Ooh Champs Élysées: Ooh Kromme-Rijnder.
3. Vaarseizoen 2022 Het vaarprogramma kwam dit jaar gelukkig niet in de knel door een te lage waterstand in de Kromme Rijn, zoals het vorige seizoen door de langdurige warmte zonder neerslag van betekenis. Ook de Utrechtvaarten konden in 2023 zonder beperking worden georganiseerd in juli en augustus. De eerste dag (maandag) is voor de heenvaart naar Theehuis Rhijnauwen en de laatste dag (vrijdag) is de terugvaart vanaf het theehuis naar Wijk bij Duurstede. Op dinsdag t/m donderdag is er vanuit Rhijnauwen naar en door Utrecht gevaren. Deze tocht gaat via de Kromme Rijn, de singels en de Oude Gracht weer terug naar Theehuis in Rhijnauwen. In 2023 hebben we voor de Utrechtvaarten 40 betalende gasten aan boord mogen verwelkomen. Zaterdag 1 juli was de Krommerijnder voor het derde achtereenvolgende jaar beschikbaar voor de ‘Zietsentocht’, een initiatief van de Wijkse Rotaryclub. De naam van deze tocht is een samenvoeging van de woorden ‘zien’ en ‘fietsen’. Deelnemers schrijven zich bij de Rotary in voor een fietstocht, gedurende welke men een aantal van de 20 opengestelde unieke Wijkse locaties, waaronder de Krommerijnder, die voor deze gelegenheid in Cothen is afgemeerd, bezoekt. De opbrengst komt ten goede aan een goed doel. Ook hebben we met onze replica van de historische trekschuit op de Open Monumentendag van zaterdag 9 september deelgenomen in de nabijheid van kasteel Rhijnestein in Cothen. De laatste vaart was op zaterdag 25 november. Die dag werd Sinterklaas alweer voor de derde keer met de Krommerijnder naar het weitje tegenover ’t Molentje in Cothen gebracht. Al met al kan weer worden teruggezien op een geslaagd vaarseizoen 2023. Er zijn 47 groepsvaarten en 38 opstapvaarten gemaakt in 2023. Voor de Utrechtvaarten in juli en augustus hebben we zeven vaarten met gasten gemaakt. In 2023 is in samenwerking met VVV het E-ticketsysteem in gebruik genomen waardoor men nu 24/7 online een vaart kan boeken. Nog niet alles functioneerde in het begin vlekkeloos, maar naar verwachting gaat iedereen in 2024 veel plezier en gemak van deze van het online- booking systeem beleven. Het schippersteam bestond in 2023 uit 23 vrijwilligers. Er kon dit jaar één nieuwe schipper worden verwelkomd. 4. Beheer, techniek en onderhoud De Krommerijnder heeft de winter van 2022/2023 in het Balkengat aan de steiger afgemeerd gelegen. Regelmatig heeft de onderhoudsploeg gecontroleerd of het afdekzeil niet was opgewaaid. Ook inspectie van de accu’s en opladen heeft regelmatig plaatsgevonden. Half maart is een aantal vlonders opgehaald en gerepareerd met nieuwe delen Douglas hout. De laatste week van maart is de schuit van binnen schoon gemaakt, het dekzeil verwijderd en de huif opnieuw geplaatst zodat het vaarseizoen vanaf 1 april weer van start kon gaan. De vaarten in het voorjaar zijn over het algemeen goed verlopen, in juni was er een probleem met de vlotter van de bilgepomp en moest deze worden vervangen. Tevens is een tijdelijke reparatie aan de bakboord voorsteven verricht omdat hier een kleine lekkage was. Gedurende een aantal vaarten in juli en augustus werd door de schippers gerapporteerd dat de accucapaciteit snel minder werd. Daardoor ontstond er twijfel of de terugvaart van Utrecht naar Wijk haalbaar was. Na een uitgebreide test bleek één van de acht accu’s defect te zijn. Op 18 augustus is er met spoed een nieuwe accu opgehaald in Raamsdonksveer. Dankzij deze snelle actie was de Krommerijnder nog voor het weekend optimaal vaarklaar. Tijdens de laatste vaart op zaterdag 25 november waarmee Sinterklaas met de trekschuit naar Cothen werd gebracht, is geconstateerd dat de voltmeter/monitor van de accu niet meer afleesbaar was omdat er vocht in het instrument was gekomen. Tijdens het onderhoud in de winter zal dit worden verholpen. Op 1 december werd de Krommerijnder uit het water getakeld en naar jachthaven Lunenburg vervoerd. Met goede medewerking van het personeel van de jachthaven is de schuit op de speciale ijzeren bok geplaatst, rondom toegankelijk voor onze onderhoudsploeg. Tijdens het schoonspuiten van het onderwaterschip kwamen we een gat tegen aan stuurboord. De oorzaak daarvan was een stuk slecht spinthout. Een serieus aandachtspunt voor het komende groot onderhoud. Het binnenschip is met de stofzuiger zo goed mogelijk schoongemaakt. Gedurende de decembermaand is er controle geweest of het afdekzeil niet was opgewaaid en verschillende keren moest regenwater en sneeuw verwijderd worden om doorzakken van het zeil te voorkomen. De Krommerijnder kon nu onder het dekzeil goed drogen in afwachting op de uitgebreide onderhoudswerkzaamheden in het voorjaar van 2024. Met dank aan Dick, Maarten, Peter, Harm, die Joop bij deze werkzaamheden behulpzaam zijn geweest.
5. Samenwerking VVV De gebruikelijke contacten met de VVV, waar dit jaar een bestuurs- en management wissel plaatsvond, verliepen in 2023 op soepele wijze. Niet of nauwelijks gehinderd door vaarbeperkingen kon het gebruikelijke patroon van reserveren, afstemmen en communiceren over bijzondere wensen worden gevolgd. Gedurende het seizoen is VVV begonnen met het implementeren van een online-booking systeem. In de tweede helft van het vaarseizoen is gestart met een proefperiode voor Krommerijnder. In de uitwerking en afstemming zijn Krommerijnder en Vikingschip nauw met elkaar opgetrokken. Aan het slot van het seizoen kon een naar tevredenheid stemmende samenwerkingsovereenkomst met VVV worden getekend voor het resterende deel van het jaar. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden De samenwerking met HDSR was ook in 2023 onveranderd goed. Het contact t.a.v. actuele zaken zoals bijvoorbeeld stremmingen als gevolg van maaiactiviteiten en planning van Utrechtvaarten verloopt via de daarvoor verantwoordelijke medewerkers. In november heeft er een evaluatiegesprek plaatsgevonden met mevrouw Corry Langemeijer, senior beheerder vaarwegen en recreatie, al vele jaren ons vaste aanspreekpunt bij HDSR. Belangrijk onderdeel van het gesprek was het veranderende vaarwegbeleid van HDSR. Per januari 2025 ontstaat daardoor een nieuwe situatie. Dat betekent voor de Krommerijnder dat er geen watervergunning meer kan worden aangevraagd, maar wel een ontheffing van het vaarverbod op de bovenloop van de Kromme Rijn. Er is vooralsnog geen garantie dat die ontheffing aan ons wordt verleend, maar de goede wil bij HDSR is er wel. Namens HDSR zijn wij er nog eens nadrukkelijk op gewezen dat onze huidige vaarvergunning het ons toestaat één maal per dag en maximaal vijf vaarten per week uit te voeren, omdat het gemotoriseerd varen op de bovenloop al enkele jaren niet meer is toegestaan. Dit tot grote onvrede van enkele aanwonenden die vervolgens weinig begrip tonen voor de uitzonderingspositie die we nu eenmaal dankzij de door HDSR verleende watervergunning innemen. Theehuis Rhijnauwen De uitbater van het Theehuis Rhijnauwen heeft ook in 2023 zijn welwillende medewerking verleend aan de Utrechtvaarten. Al in een vroeg stadium kon in goed overleg de periodes van de Utrechtvaarten worden afgestemd en de voorbereidingen voor het gebruik van aanlegplaats en oplaadpunt worden gedaan. 6. Pr en communicatie Weliswaar heeft de Stichting Beheer Krommerijnder geen vastomlijnd communicatieplan, met de publicatie van nieuwsbrieven onder de noemer ‘Schipperstips’ en de inzet van sociale media zoals facebook wordt er behoorlijk aan de weg getimmerd. Bestuurssecretaris Alice Deinum-Teekman en webbeheerder Maarten de Wit verzorgen resp. redactie en publicatie van de informatie. In 2023 verscheen er viermaal een nieuwsbrief en werden er 20 facebook berichten geplaatst Het best bekeken bericht was een van de berichten n.a.v. de Utrechtvaarten. Die van 14 augustus kreeg 3205 views. De berichtjes bij de start van het seizoen trokken direct al de aandacht. Deze werden achtereenvolgens 1964, 1899 en 1255 maal bekeken. De Zietsendag sprong er dit jaar uit met 2239 views. De VVV heeft weer een aantal keer een speciaal bericht op Facebook gezet over onze vaarten. Bovendien 'repost' de VVV vaak onze berichtjes waardoor ons bereik veel groter is.
7. Medewerkers/vrijwilligers De Stichting Beheer Krommerijnder en de Krommerijnder worden in de vaart gehouden door vrijwilligers. In 2023 werd het onderhoudsteam gevormd door de volgende vrijwilligers: Bert Stuart, Dick Velders, Gerard Strien, Harm Otter, Joop van Os (coördinator), Jos Nolet, Maarten de Wit, Peter Post en Theo Rinkema. Bij aanvang van het vaarseizoen 2023 telde het schippersgilde 23 schippers, te weten: Albert van Putten, Alice Deinum-Teekman, Arie Kauffman, Atie Klaver, Bert Stuart, Dick Velders, Gerard Strien, Hans Melkert, Happy Just de la Paisières (t/m juli), Harm Otter, Inge de Beukelaar, Jacob Huizinga, Jan Kemink, Joop van Os, Jos Nollet, Maarten de Wit, Paul Gevaerts, Peter Post, Ruud Waltman, Theo Rinkema en Willem Metz. Tot groot verdriet van eenieder overleed geheel onverwacht schipper van het eerste uur, Henk Muis nog voor aanvang van het vaarseizoen. Het team van sluisbedieners bestond in 2023 uit: Alice Deinum-Teekman, Dick Velders, Gerard Strien, Harm Otter, Joop van Os, Maarten de Wit, Ruud Waltman en Wim Deinum. 8. Financiële zaken In 2023 is Herman Steijger als nieuwe penningmeester aangetreden. Herman heeft een ruime ervaring als controller bij verschillende grote ondernemingen. Dankzij deze ervaring heeft hij een paar wijzigingen geïmplementeerd. De belangrijkste zijn: Vanaf eind december 2023 heeft de Stichting een bestuursaansprakelijkheidsverzekering. De financiële cijfers inclusief bankafschriften zijn door het bestuur gecontroleerd en geaccordeerd. De stichting heeft het jaar 2023 goed afgesloten waardoor er voldoende geld beschikbaar is gekomen voor de bestemmingsreserve. De opbrengsten zijn met bijna € 1.000 hoger dan in het jaar 2022. Dit is voornamelijk gekomen door het aantal fooien dat is gegeven. Ook de kosten zijn gestegen. De belangrijkste kostenposten die gestegen zijn: 1. Energiekosten van € 463 (2022) naar € 584 dit jaar. 2. Verzekeringen van € 1.645 (2022) naar € 2.541 dit jaar. Grootonderhoud wordt één keer in de twee jaar uitgevoerd. Begin 2024 zal dit weer worden uitgevoerd. Daarom zijn de onderhoudskosten in 2023 € 897 lager dan in 2022. Het bestuur heeft besloten het positief saldo van opbrengsten en kosten in zijn geheel toe te voegen aan de bestemmingsreserve. Deze reserve hebben wij nodig om het naar verwachting forse grootonderhoud uit te kunnen voeren, maar ook om het daarvoor benodigde bouwmateriaal te vervangen. Als onderbouwing van de reserve heeft de stichting een onderhouds- en een investeringsplan.
Email Krommerijnder: info@krommerijnder.nl Email VVV: info@vvvkrommerijnstreek.nl Telefoon VVV: 0343-575995
Email Krommerijnder: info@krommerijnder.nl Email VVV: info@vvvkrommerijnstreek.nl Telefoon VVV: 0343-575995
Jaarverslag 2023 1. Inleiding De Krommerijnder is een trekschuit die een grote invloed heeft gehad op de culturele, sociale en economische ontwikkeling van het Kromme Rijngebied. Eeuwenlang heeft de schuit het vervoer verzorgd van mensen en goederen over de Kromme Rijn van Wijk bij Duurstede naar Utrecht en terug. Tussen 1930 en 1935 verdween de schuit uit het rivierbeeld. In die tijd werd het vervoer overgenomen door vrachtwagens. Deze waren sneller en flexibeler inzetbaar. De Stichting Wijkse Projecten heeft in 2010 het initiatief genomen deze schuit opnieuw te bouwen. Op 19 juli 2013 werd de replica Krommerijnder officieel in gebruik genomen en op 30 november van dat jaar overgedragen aan de Stichting Beheer Krommerijnder, die sindsdien de exploitatie realiseert. De organisatie en uitvoering van activiteiten, het varen en onderhouden van de schuit en het besturen van de Stichting Beheer Krommerijnder is geheel in handen van een enthousiast team van vrijwilligers. Met ingang van dit jaar, van begin april tot eind oktober, vaart de Krommerijnder volgens het nieuwe rooster elke zaterdag om 13.30 uur van Wijk bij Duurstede naar Cothen en terug met maximaal 12 passagiers. In het vaarseizoen 2023 waren de zogenoemde kaartjes- of opstapvaarten op zaterdag te boeken en de groepsvaarten op de zondag en doordeweekse dagen. Op speciaal verzoek kunnen groepsvaarten ook een exclusief thematisch karakter hebben. Gedurende de ongeveer drie uur durende tocht, inclusief een korte stop in Cothen, kunnen de passagiers van de prachtige natuur en cultuur langs de oevers van de Kromme Rijn genieten. Sinds 2017 worden er in overleg en met toestemming van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden per seizoen enkele zogenoemde Utrechtvaarten georganiseerd. Daarbij wordt in goed overleg met HDSR de planning aangepast aan het maaischema van het waterschap. 2. Van het bestuur Het bestuur van de Stichting Beheer Krommerijnder werd in 2023 gevormd door Alice Deinum-Teekman (secretaris/communicatie), Arie Kauffman (voorzitter), Dick Velders (schipperscoördinator), Joop van Os (technische zaken), Happy Just de la Paisières (penningmeester tot 2—8- 2023) Jan Groot (penningmeester tot 11-11-2023), Herman Steijger (penningmeester per 11-11-2023) en Maarten de Wit (vaartencoördinator, beheer website per 2-8-2023) na zeven jaar als adviseur het bestuur te hebben ondersteund op het gebied van schipperscoördinatie, technisch onderhoud, website en communicatie. Het bestuur kwam in 2023 10 keer in vergadering bijeen. Vaste onderwerpen in de vergaderingen waren de continuïteit van het beheer, financiën, onderhoud op korte-, midden- en lange termijn, de inhoud van schippersbijeenkomsten (incl. bijscholing EHBO en reanimatie), de communicatie en de winterstalling 2023/2024. In de eerste maanden van het jaar was vooral de herstart van een volledig seizoen en daarmee samenhangende (on)mogelijkheden van een zo volledig mogelijk vaarprogramma het belangrijkste agendapunt. Het jaar begon met een prima bezochte nieuwjaarsreceptie c/q vergadering op 6 januari in ‘t Molentje in Cothen. Jammer was wel dat geen van de eveneens uitgenodigde ‘Vrienden Van de Krommerijnder’ op onze uitnodiging was ingegaan. Desalniettemin werd het een heel gezellige en informatieve bijeenkomst. De volgende samenkomst was de EHBO/reanimatie-ochtend op 18 februari bij AEGIR-Marine. De training door de EHBO-docenten uit Cothen verliep zoals we dat gewend zijn. Er waren 17 deelnemende schippers, waaronder Henk Muis. Nauwelijks tien dagen later ontvingen we het schokkende bericht dat Henk geheel onverwacht was overleden. De laatste schippersbijeenkomst die we in 2023 hebben georganiseerd was op 17 november. Deze jubileumavond ter gelegenheid van ‘tien jaar Krommerijnder in de vaart’ vond plaats in ‘De Ark’, de kantineruimte van watersportvereniging Rijn & Lek en werd heel goed bezocht. Er waren in totaal 28 aanwezigen. Naast bijna alle actieve schippers waren er oudschippers, een oud-bestuurslid en verschillende bouwers van het eerste uur. Het was erg leuk om elkaar weer te zien en te spreken. Maarten de Wit had een leuke Krommerijnderkennis-quiz gemaakt en Bert Stuart zorgde voor de muzikale omlijsting. Bert had zelfs een speciaal, afsluitend meezinglied gemaakt op de wijs van Ooh Champs Élysées: Ooh Kromme- Rijnder.
3. Vaarseizoen 2022 Het vaarprogramma kwam dit jaar gelukkig niet in de knel door een te lage waterstand in de Kromme Rijn, zoals het vorige seizoen door de langdurige warmte zonder neerslag van betekenis. Ook de Utrechtvaarten konden in 2023 zonder beperking worden georganiseerd in juli en augustus. De eerste dag (maandag) is voor de heenvaart naar Theehuis Rhijnauwen en de laatste dag (vrijdag) is de terugvaart vanaf het theehuis naar Wijk bij Duurstede. Op dinsdag t/m donderdag is er vanuit Rhijnauwen naar en door Utrecht gevaren. Deze tocht gaat via de Kromme Rijn, de singels en de Oude Gracht weer terug naar Theehuis in Rhijnauwen. In 2023 hebben we voor de Utrechtvaarten 40 betalende gasten aan boord mogen verwelkomen. Zaterdag 1 juli was de Krommerijnder voor het derde achtereenvolgende jaar beschikbaar voor de ‘Zietsentocht’, een initiatief van de Wijkse Rotaryclub. De naam van deze tocht is een samenvoeging van de woorden ‘zien’ en ‘fietsen’. Deelnemers schrijven zich bij de Rotary in voor een fietstocht, gedurende welke men een aantal van de 20 opengestelde unieke Wijkse locaties, waaronder de Krommerijnder, die voor deze gelegenheid in Cothen is afgemeerd, bezoekt. De opbrengst komt ten goede aan een goed doel. Ook hebben we met onze replica van de historische trekschuit op de Open Monumentendag van zaterdag 9 september deelgenomen in de nabijheid van kasteel Rhijnestein in Cothen. De laatste vaart was op zaterdag 25 november. Die dag werd Sinterklaas alweer voor de derde keer met de Krommerijnder naar het weitje tegenover ’t Molentje in Cothen gebracht. Al met al kan weer worden teruggezien op een geslaagd vaarseizoen 2023. Er zijn 47 groepsvaarten en 38 opstapvaarten gemaakt in 2023. Voor de Utrechtvaarten in juli en augustus hebben we zeven vaarten met gasten gemaakt. In 2023 is in samenwerking met VVV het E-ticketsysteem in gebruik genomen waardoor men nu 24/7 online een vaart kan boeken. Nog niet alles functioneerde in het begin vlekkeloos, maar naar verwachting gaat iedereen in 2024 veel plezier en gemak van deze van het online-booking systeem beleven. Het schippersteam bestond in 2023 uit 23 vrijwilligers. Er kon dit jaar één nieuwe schipper worden verwelkomd. 4. Beheer, techniek en onderhoud De Krommerijnder heeft de winter van 2022/2023 in het Balkengat aan de steiger afgemeerd gelegen. Regelmatig heeft de onderhoudsploeg gecontroleerd of het afdekzeil niet was opgewaaid. Ook inspectie van de accu’s en opladen heeft regelmatig plaatsgevonden. Half maart is een aantal vlonders opgehaald en gerepareerd met nieuwe delen Douglas hout. De laatste week van maart is de schuit van binnen schoon gemaakt, het dekzeil verwijderd en de huif opnieuw geplaatst zodat het vaarseizoen vanaf 1 april weer van start kon gaan. De vaarten in het voorjaar zijn over het algemeen goed verlopen, in juni was er een probleem met de vlotter van de bilgepomp en moest deze worden vervangen. Tevens is een tijdelijke reparatie aan de bakboord voorsteven verricht omdat hier een kleine lekkage was. Gedurende een aantal vaarten in juli en augustus werd door de schippers gerapporteerd dat de accucapaciteit snel minder werd. Daardoor ontstond er twijfel of de terugvaart van Utrecht naar Wijk haalbaar was. Na een uitgebreide test bleek één van de acht accu’s defect te zijn. Op 18 augustus is er met spoed een nieuwe accu opgehaald in Raamsdonksveer. Dankzij deze snelle actie was de Krommerijnder nog voor het weekend optimaal vaarklaar. Tijdens de laatste vaart op zaterdag 25 november waarmee Sinterklaas met de trekschuit naar Cothen werd gebracht, is geconstateerd dat de voltmeter/monitor van de accu niet meer afleesbaar was omdat er vocht in het instrument was gekomen. Tijdens het onderhoud in de winter zal dit worden verholpen. Op 1 december werd de Krommerijnder uit het water getakeld en naar jachthaven Lunenburg vervoerd. Met goede medewerking van het personeel van de jachthaven is de schuit op de speciale ijzeren bok geplaatst, rondom toegankelijk voor onze onderhoudsploeg. Tijdens het schoonspuiten van het onderwaterschip kwamen we een gat tegen aan stuurboord. De oorzaak daarvan was een stuk slecht spinthout. Een serieus aandachtspunt voor het komende groot onderhoud. Het binnenschip is met de stofzuiger zo goed mogelijk schoongemaakt. Gedurende de decembermaand is er controle geweest of het afdekzeil niet was opgewaaid en verschillende keren moest regenwater en sneeuw verwijderd worden om doorzakken van het zeil te voorkomen. De Krommerijnder kon nu onder het dekzeil goed drogen in afwachting op de uitgebreide onderhoudswerkzaamheden in het voorjaar van 2024. Met dank aan Dick, Maarten, Peter, Harm, die Joop bij deze werkzaamheden behulpzaam zijn geweest.
5. Samenwerking VVV De gebruikelijke contacten met de VVV, waar dit jaar een bestuurs- en management wissel plaatsvond, verliepen in 2023 op soepele wijze. Niet of nauwelijks gehinderd door vaarbeperkingen kon het gebruikelijke patroon van reserveren, afstemmen en communiceren over bijzondere wensen worden gevolgd. Gedurende het seizoen is VVV begonnen met het implementeren van een online-booking systeem. In de tweede helft van het vaarseizoen is gestart met een proefperiode voor Krommerijnder. In de uitwerking en afstemming zijn Krommerijnder en Vikingschip nauw met elkaar opgetrokken. Aan het slot van het seizoen kon een naar tevredenheid stemmende samenwerkingsovereenkomst met VVV worden getekend voor het resterende deel van het jaar. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden De samenwerking met HDSR was ook in 2023 onveranderd goed. Het contact t.a.v. actuele zaken zoals bijvoorbeeld stremmingen als gevolg van maaiactiviteiten en planning van Utrechtvaarten verloopt via de daarvoor verantwoordelijke medewerkers. In november heeft er een evaluatiegesprek plaatsgevonden met mevrouw Corry Langemeijer, senior beheerder vaarwegen en recreatie, al vele jaren ons vaste aanspreekpunt bij HDSR. Belangrijk onderdeel van het gesprek was het veranderende vaarwegbeleid van HDSR. Per januari 2025 ontstaat daardoor een nieuwe situatie. Dat betekent voor de Krommerijnder dat er geen watervergunning meer kan worden aangevraagd, maar wel een ontheffing van het vaarverbod op de bovenloop van de Kromme Rijn. Er is vooralsnog geen garantie dat die ontheffing aan ons wordt verleend, maar de goede wil bij HDSR is er wel. Namens HDSR zijn wij er nog eens nadrukkelijk op gewezen dat onze huidige vaarvergunning het ons toestaat één maal per dag en maximaal vijf vaarten per week uit te voeren, omdat het gemotoriseerd varen op de bovenloop al enkele jaren niet meer is toegestaan. Dit tot grote onvrede van enkele aanwonenden die vervolgens weinig begrip tonen voor de uitzonderingspositie die we nu eenmaal dankzij de door HDSR verleende watervergunning innemen. Theehuis Rhijnauwen De uitbater van het Theehuis Rhijnauwen heeft ook in 2023 zijn welwillende medewerking verleend aan de Utrechtvaarten. Al in een vroeg stadium kon in goed overleg de periodes van de Utrechtvaarten worden afgestemd en de voorbereidingen voor het gebruik van aanlegplaats en oplaadpunt worden gedaan. 6. Pr en communicatie Weliswaar heeft de Stichting Beheer Krommerijnder geen vastomlijnd communicatieplan, met de publicatie van nieuwsbrieven onder de noemer ‘Schipperstips’ en de inzet van sociale media zoals facebook wordt er behoorlijk aan de weg getimmerd. Bestuurssecretaris Alice Deinum-Teekman en webbeheerder Maarten de Wit verzorgen resp. redactie en publicatie van de informatie. In 2023 verscheen er viermaal een nieuwsbrief en werden er 20 facebook berichten geplaatst Het best bekeken bericht was een van de berichten n.a.v. de Utrechtvaarten. Die van 14 augustus kreeg 3205 views. De berichtjes bij de start van het seizoen trokken direct al de aandacht. Deze werden achtereenvolgens 1964, 1899 en 1255 maal bekeken. De Zietsendag sprong er dit jaar uit met 2239 views. De VVV heeft weer een aantal keer een speciaal bericht op Facebook gezet over onze vaarten. Bovendien 'repost' de VVV vaak onze berichtjes waardoor ons bereik veel groter is.
7. Medewerkers/vrijwilligers De Stichting Beheer Krommerijnder en de Krommerijnder worden in de vaart gehouden door vrijwilligers. In 2023 werd het onderhoudsteam gevormd door de volgende vrijwilligers: Bert Stuart, Dick Velders, Gerard Strien, Harm Otter, Joop van Os (coördinator), Jos Nolet, Maarten de Wit, Peter Post en Theo Rinkema. Bij aanvang van het vaarseizoen 2023 telde het schippersgilde 23 schippers, te weten: Albert van Putten, Alice Deinum-Teekman, Arie Kauffman, Atie Klaver, Bert Stuart, Dick Velders, Gerard Strien, Hans Melkert, Happy Just de la Paisières (t/m juli), Harm Otter, Inge de Beukelaar, Jacob Huizinga, Jan Kemink, Joop van Os, Jos Nollet, Maarten de Wit, Paul Gevaerts, Peter Post, Ruud Waltman, Theo Rinkema en Willem Metz. Tot groot verdriet van eenieder overleed geheel onverwacht schipper van het eerste uur, Henk Muis nog voor aanvang van het vaarseizoen. Het team van sluisbedieners bestond in 2023 uit: Alice Deinum-Teekman, Dick Velders, Gerard Strien, Harm Otter, Joop van Os, Maarten de Wit, Ruud Waltman en Wim Deinum. 8. Financiële zaken In 2023 is Herman Steijger als nieuwe penningmeester aangetreden. Herman heeft een ruime ervaring als controller bij verschillende grote ondernemingen. Dankzij deze ervaring heeft hij een paar wijzigingen geïmplementeerd. De belangrijkste zijn: Vanaf eind december 2023 heeft de Stichting een bestuursaansprakelijkheidsverzekering. De financiële cijfers inclusief bankafschriften zijn door het bestuur gecontroleerd en geaccordeerd. De stichting heeft het jaar 2023 goed afgesloten waardoor er voldoende geld beschikbaar is gekomen voor de bestemmingsreserve. De opbrengsten zijn met bijna € 1.000 hoger dan in het jaar 2022. Dit is voornamelijk gekomen door het aantal fooien dat is gegeven. Ook de kosten zijn gestegen. De belangrijkste kostenposten die gestegen zijn: 1. Energiekosten van € 463 (2022) naar € 584 dit jaar. 2. Verzekeringen van € 1.645 (2022) naar € 2.541 dit jaar. Grootonderhoud wordt één keer in de twee jaar uitgevoerd. Begin 2024 zal dit weer worden uitgevoerd. Daarom zijn de onderhoudskosten in 2023 € 897 lager dan in 2022. Het bestuur heeft besloten het positief saldo van opbrengsten en kosten in zijn geheel toe te voegen aan de bestemmingsreserve. Deze reserve hebben wij nodig om het naar verwachting forse grootonderhoud uit te kunnen voeren, maar ook om het daarvoor benodigde bouwmateriaal te vervangen. Als onderbouwing van de reserve heeft de stichting een onderhouds- en een investeringsplan.